Obliczenie: 0NGFYR - 1

v  = 
saknis(::img_root:: 
 G* M
/ (R+h)
)
v = saknis(::img_root:: 
 G* M
/ (R+h)
)
 =