Częstość względna

p_k = m_k / n
Znaleźć   Wiadomo:
      =