Średnia arytmetyczna

x_v = (x1+ x2 + x3) / n
Znaleźć   Wiadomo:
      =