Względny współczynnik załamania

$$n = \frac{n2}{n1}$$
Znaleźć   Wiadomo:
      =